A pince

Vincellér vendégház Csa­lá­dunk ge­ne­rá­ci­ók óta bo­rá­szat­tal is fog­lal­ko­zik. 1933-ban épült pin­cénk­ben meg­kós­tol­hat­ják az ál­ta­lunk ter­melt ba­da­cso­nyi riz­ling­ből ké­szült bort. Ki­rály­szent­ist­vá­non ter­mett mer­lot-ból fe­led­he­tet­len vö­rös­bort ké­szí­tünk, mely­nek meg­íz­le­lé­se előtt min­den­ki ál­tal köz­ked­velt pá­lin­kán­kat fo­gyaszt­hat­ja.

Igény sze­rint bor­kós­to­ló­val egy­be­kö­tött pin­ce­pör­költ el­köl­té­sé­re is le­he­tő­ség nyí­lik.

Té­len a nagy sé­ták, szán­kó­zá­sok, hó­csa­ták után for­ralt bort fo­gyaszt­hat­nak.

Vincellér vendégház Vincellér vendégház Vincellér vendégház
Vincellér vendégház Vincellér vendégház Vincellér vendégház