Megközelítés

Te­le­pü­lé­sünk autó­val és autó­busszal is könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő.

Autó­val a 8. szá­mú út­ról Sóly fe­lé ka­nya­rod­va, a te­le­pü­lést át­sze­lő úton 2–3 km-re a ke­resz­te­ző­dés­nél bal­ra hajt­va már fel­tű­nik Ki­rály­szent­ist­ván temp­lom­tor­nya. A fa­lu fő­ut­cá­ján to­vább­hajt­va táb­lák jel­zik ven­dég­há­zun­kat.

Ha ven­dé­ge­ink az M7 autó­pá­lya fe­lől ér­kez­nek, a ba­la­ton­aka­rattyai le­haj­tó­nál kell le­tér­niük Veszp­rém fe­lé, majd Li­tér köz­sé­get el­ér­ve kell jobb­ra ka­nya­rod­ni, míg­nem 3 km-re meg­lát­ják temp­lo­munk tor­nyát.


Vincellér Vendégház, Királyszentistván nagyobb térképen való megjelenítése

Autó­busszal Veszp­rém­ből kb. fél­órán­ként el­ér­he­tő te­le­pü­lé­sünk (Hi­va­ta­los Autó­busz Me­net­rend).