Elérhetőségeink

Rédl Ágnes

8195 Királyszentistván, Malomvölgy u. 2.

te­le­fon: +36(88)434–151

mo­bil­te­le­fon: +36(30)414–1505, +36(30)407–4666

email cím: redlagnes@freemail.hu

skype: vincellervendeghaz

Er­re az email­cím­re vár­juk a fog­la­lá­so­kat, kér­dé­se­ket, vé­le­mé­nye­ket.

A ven­dé­ge­ink­kel tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás so­rán tu­do­má­sunk­ra ju­tott sze­mé­lyes ada­tai­kat (név, cím, email­cím, te­le­fon­szám stb.) bi­zal­ma­san ke­zel­jük, azo­kat har­ma­dik fél szá­má­ra nem ad­juk át.

boroshordó