A családi bir­tok

Vincellér vendégház Ven­dég­há­zunk több hek­tá­ros csa­lá­di bir­to­kon fek­szik, ahol sző­lő, gyü­möl­csös, ál­la­tok, pin­ce ta­lál­ha­tók. Az ál­la­to­kat ked­ve­lő ven­dé­geink por­tánk ked­ven­ce­it kö­ze­lebb­ről meg­is­mer­he­tik, si­mo­gat­hat­ják. A bir­to­kon a Ba­la­ton-fel­vi­dé­ki Nem­ze­ti Park része­ként sok vé­dett nö­vény ta­lál­ha­tó, köz­tük a csak­nem ki­zá­ró­lag itt ho­nos Ist­ván Ki­rály szeg­fű. A ven­dég­ház szom­széd­sá­gá­ban el­te­rü­lő ár­va­lány­ha­jas me­ző fe­led­he­tet­len él­ményt nyújt.

A bir­tok lan­kái­ról cso­dá­la­tos ki­lá­tás nyí­lik a Ba­la­ton­ra és a Ba­kony­ra egya­ránt. A te­rü­le­ten ta­lál­ha­tó ke­cses szik­lá­kon hül­lők pi­hen­nek meg, a part­fal­ban gyur­gya­la­gok fész­kel­nek. A bir­to­kon tett sé­ta so­rán fá­cán­nal, fo­gollyal, őz­zel, vad­nyúl­lal ta­lál­koz­ha­tunk. Szá­muk­ra a csa­lád ál­tal ki­he­lye­zett ita­tó ad eny­hü­lést a for­ró nyá­ri na­po­kon.

Vincellér vendégház Vincellér vendégház Vincellér vendégház Vincellér vendégház
Vincellér vendégház Vincellér vendégház Vincellér vendégház Vincellér vendégház
Vincellér vendégház Vincellér vendégház